پنج شنبه شب رفتیم ماهیگیری. پشت سد کارون.  قایق بردمون وسط اب؛ رو یه جزیره ده در بیست متر. باقایقی هماهنگ کردیم فرداش که جمعه باشه حدود ظهر برگرده. 

شب خوبی بود... خیلی خوب. 

اتیش و چایی تا صبح به راه بود. دور تا دور جزیره رو هم لنسر زدیم. کلی ماهی رودخونه ای کوچیک گرفتیم و ازاد کردیم؛ دنبال ماهی کپور بودیم. تا صبح یکی بیشتر نگرفتیم. 

شب خوبی بود.